Regulamin świadczenia usług

Postanowienia ogólne

Ailingo jest marką, której właścicielem i operatorem jest spółka Studio Gambit Sp. z o.o. (ul. Matejki 6, 80-232 Gdańsk, NIP 9570812544), dalej zwana Operatorem. Pod marką Ailingo działa wyodrębniony program usług post-editingu tłumaczeń maszynowych oraz towarzyszących im usług technicznych świadczonych przez Operatora.

Niniejszy Regulamin świadczenia usług ma zastosowanie do wszystkich zleceń na usługi tłumaczeniowe realizowanych w ramach programu Ailingo, dalej zwanego w skrócie Ailingo. Usługi Ailingo skierowane są wyłącznie do osób prawnych i organizacji, zwanych dalej Klientami. Operator nie świadczy usług Ailingo dla osób fizycznych nie prowadzących zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Zawarcie i odstąpienie od umowy

Podstawą do zawarcia umowy o wykonanie usługi tłumaczenia jest oferta handlowa złożona przez Operatora pocztą elektroniczną.

Uzyskanie informacji o koszcie tłumaczenia pisemnego może odbyć się automatycznie za pośrednictwem strony internetowej Ailingo. Przedstawiona w ten sposób wycena pozostaje wiążąca dla obu stron o ile zostanie użyta w dostępnym na stronie internetowej procesie automatycznej generacji Zamówienia Pro Forma. Po pozytywnej identyfikacji tożsamości Klienta przedstawiciel Ailingo przekaże Klientowi pocztą elektroniczną ostateczną ofertę handlową zawierającą ustaloną wcześniej cenę i proponowany termin dostawy tłumaczenia.

Minimalna wartość zamówienia to 90 PLN.

Umowa między Operatorem a Klientem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez niego przyjęcia oferty. Czyniąc to, Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

Dbając o należyte warunki pracy i bezpieczeństwo swoich pracowników, Operator jest uprawniony do odstąpienia od umowy, o czym poinformuje Klienta pisemnie pocztą elektroniczną nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia umowy, gdy stwierdzi, że zawartość przekazanych materiałów jest niewystarczająca do poprawnego wykonania zlecenia w zgodzie z automatycznie dokonaną wyceną lub zawiera według oceny Operatora treści nawołujące do nienawiści, wulgarne lub propagujące przemoc. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Operatora żadna ze stron nie jest uprawniona do żądania zwrotu kosztów.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta jest on zobowiązany do zapłaty za prace wykonane do tego momentu w wysokości 100% ich wartości, natomiast za prace wstrzymane w wysokości ryczałtowej 90 PLN.

Procedura reklamacyjna, gwarancje i kary umowne

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące nienależytego wykonania tłumaczenia muszą zostać zgłoszone Operatorowi w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych od dnia dostarczenia rezultatu usługi. Niezgłoszenie wad w tym terminie oznacza nieodwołalnie, że Klient przyjmuje rezultat usługi bez zastrzeżeń.

Operator usunie niezwłocznie i bezpłatnie wszystkie błędy wskazane pisemnie w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację.

Nie są obarczone wadą tłumaczenia uznane za niezadowalające stylistycznie bez wskazania konkretnych błędów, rozumianych jako naruszenie obowiązujących w języku docelowym reguł gramatycznych, semantycznych i ortograficznych. W szczególności dotyczy to materiałów reklamowych i promocyjnych. Operator nie jest również zobowiązany do zredagowania przetłumaczonego tekstu w stylu odmiennym od tekstu źródłowego.

Za przekroczenie terminu dostawy określonego w ofercie Operator udzieli Klientowi upustu w wysokości 5% wartości netto zamówienia za każdy pełen dzień (24 godziny) zwłoki. Nie więcej jednak łącznie niż 30% wartości zamówienia. Opóźnienie dostawy o więcej niż 6 dni upoważnia Klienta do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Odpowiedzialność za szkody

Operator w związku z oferowanymi usługami Ailingo nie udziela żadnych dorozumianych gwarancji dotyczących komercyjnej wartości lub przydatności do określonego celu przetłumaczonych tekstów. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody szczególne, pośrednie lub wtórne wynikające z utraconych zysków, niezależnie od tego, czy wynikają z wykonania umowy, zaniedbania lub innych szkodliwych działań, związanych z usługami Ailingo lub w jakiś sposób z nimi związanymi.

W każdym innym wypadku całkowita odpowiedzialność Operatora za szkody ograniczona jest do kwoty faktury.

Poufność

Z wyjątkiem materiałów dostępnych publicznie i powszechnie znanych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.) wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Operator oświadcza, że wszyscy pracownicy oraz podwykonawcy, którzy zostaną zaangażowani do obsługi zleceń Klienta w ramach usług Ailingo, zawarli z Operatorem umowę zobowiązującą ich do zachowania poufności wszelkich informacji pochodzących od Klientów. Powyższe ma też zastosowanie do przekazywanych informacji i danych także, gdy nie doszło do zawarcia pomiędzy stronami umowy. O bezpieczeństwo danych dbamy zgodnie z wymogami ISO 27001:2017. Przesyłane pliki przechowujemy wyłącznie na naszych fizycznych serwerach w Gdańsku.

 

Pliki cookie
Strona wykorzystuje pliki cookie  w celu poprawienia jej dostępności. Zbieramy informacje dotyczące ruchu na stronie oraz adresy email z formularzy w celu komunikacji. Możesz decydować o tym, czy dopuszczasz pliki cookie, ustawiając odpowiednio przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Prywatność danych
Dane o użytkownikach gromadzimy i przetwarzamy w celu realizacji usług za pośrednictwem Ailingo.pl. Działania te podejmujemy zgodnie z prawem i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przetwarzanych danych nie przekazujemy innym podmiotom.